Zdroj: http://www.draci.net/plavebni-vyhlaska.a30.html  •  Vydáno: 25.8.2009 16:14  •  Autor: PeVal

Plavební vyhláška

Plný text plavební vyhlášky týkající se provozování kiteboardingu, kitesurfingu a podobných aktivit na vnitrozemských vodních cestách České republiky.

PLAVEBNÍ VYHLÁŠKA č. 3/2005
STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY

ze dne 22.12.2005

o provozování kiteboardingu, kitesurfingu a podobných aktivit
na vnitrozemských vodních cestách České republiky

Státní plavební správa podle § 22 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, na základě zmocnění § 3 vyhl. FMDS č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti část I, na vnitrozemských vodních cestách České republiky (ŘPB), ve smyslu ustanovení čl. 1.22 ŘPB a v zájmu zajištění bezpečnosti a náležitého pořádku v plavbě, vydává toto opatření:

Čl. 1
Vysvětlení pojmů

(1) Kiteboarding, kitesurfing a obdobné činnosti prováděné ve vleku za drakem jsou novými aktivitami, jejichž provoz na vodních cestách České republiky ŘPB, který nabyl účinnosti 1.1.1992, proto neupravuje.

(2) Podstata provozování uvedených činností spočívá v tom, že osoba nebo obsazený předmět, kterým je prkno, lyže, plovák apod., jsou na vodní hladině nebo nad ní vlečeny pomocí plachty nebo padáku, tedy drakem, který ovládá vlečená osoba pomocí šňůr.

(3) Předmět uvedený v odstavci 2 tohoto článku není plavidlem ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Čl.2
Bezpečnostní opatření

(1) K provozování kiteboardingu, kitesurfingu a obdobných činností se nepředepisuje osoba s průkazem způsobilosti, přestože je přímým účastníkem provozu na vodní cestě.

(2) Pokud se osoba provozující kiteboarding, kitesurfing nebo jinou obdobnou činnost nepohybuje ve zvlášť vyhrazené plavební dráze, musí dodržet dostatečnou vzdálenost od všech ostatních plavidel, od břehu a od koupajících se. Sleduje se tím absolutní přednost ostatních účastníků provozu na vodní cestě před provozovateli kiteboardingu, kitesurfingu a jim podobných činností.

(3) Osoba provozující kiteboarding, kitesurfing a jiné obdobné činnosti musí zachovávat přiměřenou opatrnost a respektovat příkazy v místech, která jsou označena příslušnými plavebními znaky, aby nedocházelo k poškozování plavebního značení a vytváření plavebních překážek, které by mohly ohrozit nebo omezit bezpečnost a plynulost ostatního provozu na vodní cestě.

Čl. 3
Omezení

(1) Provozování kiteboardingu, kitesurfingu a jiných obdobných činností vyžaduje poměrně velký prostor, který je signálními plavebními znaky obtížně vymezitelný. Uvedenou činnost lze provozovat pouze při specificky přijatelných povětrnostních podmínkách, ve dne a při dobré viditelnosti. Státní plavební správa s odvoláním na důsledné dodržování bezpečnostních opatření uvedených v ust. čl. 2, prostory pro provozování uvedeného druhu činnosti na vodních cestách ČR zvlášť nestanovuje.

(2) Na sledovaných vodních cestách dopravně významných1) lze kiteboarding, kitesurfing a jiné obdobné činnosti provozovat jenom se souhlasem Státní plavební správy.

(3) Provozování kiteboardingu, kitesurfingu a obdobných činností v rámci akcí, při kterých by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti nebo náležitého pořádku v plavbě, musí být předem povoleno Státní plavební správou.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Ustanoveními této plavební vyhlášky není nikterak dotčeno plnění povinností, které provozovatelům uvedených činností vyplývají z jiných právních předpisů.

(2) Tato plavební vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2006.

(č. j. 828/Ř/05)

Ředitel

Ing. Luděk C i d l i n a v. r.


1) § 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších zákonů


Text stažen ze stránek STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVY